Monday, September 1, 2008

10 năm

* 10 năm để thành thạo lập trình (xem ở đây)
* 10 năm để sản phẩm chín muồi (xem ở đây)
* 10 năm để trưởng thành
* 10 năm để thử độ bền của team
* 10 năm để xây dựng sự nghiệp
* 10 năm để thành công

10 năm! Bạn có dám?

No comments: