Monday, September 22, 2008

English-Vietnamese Translation Service (3)

Dùng XMPP để phân tán từng đoạn (hoặc câu) tài liệu dịch tới hàng chục / hàng trăm người dịch. Giúp dịch tài liệu dài vài trang A4 cực nhanh (dưới 10 phút).

No comments: