Sunday, August 24, 2008

Nói với tuổi hai mươi

Một bài viết hay của thiền sư Thích Nhất Hạnh.


No comments: